Aktivity

Worship night

Každý utorok v párny týždeň o 18.15 hod. – v Bučanoch pri Trnave.

Pozývame ťa na pravidelné stretnutia v Bučanoch pri Trnave s názvom Worship night (večer uctievania). Dvojhodinové stretnutie pozostáva z modlitby chvál, svedectva a krátkej témy.  Tešíme sa na teba každý druhý utorok o 18.15 hod. v Komunitnom centre v Bučanoch.
Viac info, ako sa k nám dostaneš nájdeš tu.
Kedy je párny a nepárny týždeň? Skontrolujete si to v kalendári na tomto linku.
Program Worship Night cez leto 2024: V mesiacoch júl a august bude Worship Night 9.7. a 23.7., v auguste Worship Night nebude, najbližsie až 3.9. 2024.

Kurzy a stretnutia:

Prorocká škola s komunitou Cor Et Lumen Christi / 14.-15. september 2024

Bratia z britskej komunity Cor Et Lumen Christi nám budú slúžiť modlitbou uzdravenia. Dvojdňová konferencia zameraná na duchovné dary, najmä na dar proroctva a uzdravovania.

Kurz Filip / 20. – 22. september 2024 (1. ročník)

Kurz Filip je prvým a základným kurzom celej evanjelizačnej školy. Jeho podstatou je čistá kerygma a k skúsenosti s ním sa budeme vracať počas celého trvania Školy Ezechiel.Na tomto kurze zakúsime konkrétnu a premieňajúcu lásku Boha Otca skrze obetu jeho Syna Ježiša Krista. Tiež sa budeme modliť za mocné vyliatie Ducha Svätého na každého jedného z nás.

Kurz Dávid / 4. – 6. október 2024 (2. ročník)

Kurz Dávid je jedinečný kurz zameraný na formáciu srdca človeka. Dávid bol človekom, ktorý miloval Pána a dokázal urobiť úžasné veci pre Boha a pre Izrael. Dokázal zvíťaziť v mnohých bojoch, zároveň však padol a zlyhal v osobnom živote. No i napriek tomu ho Boh pre jeho pokoru a úprimnú ľútosť neopustil a pomohol mu navrátiť sa pred Božiu tvár. V tomto kurze sa budeme učiť, ako mať čisté, dobré a pokorné srdce pred Pánom.

Keď ho odstránil, povolal im za kráľa Dávida a vydal mu svedectvo: »Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa môjho srdca, ktorý bude plniť moju vôľu celú.« Sk 13,22

Kurz Jozef / 18. – 20. október 2024 (3. ročník)

Ako byť dobrým správcom Božieho požehania“ je inšpiratívny a praktický kurz určený pre všetkých, ktorí túžia efektívne spravovať Božie dary, zdroje a požehnania vo svojom živote. Tento kurz sa zameriava na biblický príbeh Jozefa, syna Jakuba, ktorý prešiel od otroctva k pozícii hlavného správcu Egypta a skúma princípy, ktoré ho viedli k úspešnému správcovstvu.

Kurz Vykročiť / 8. – 10. november 2024 (1. ročník)

Kurz Vykročiť  je pokračovaním kurzu Filip. Na tomto kurze sa zameriame na základy kresťanského života, zistíme čo znamená narodiť sa z vody a Ducha. Pochopíme, ako kráčať v novom živote, ktorý sme získali v Kristovi a prejdeme si základy duchovného rastu. Na konci tohto kurzu budeš mať jasnú víziu duchovného rastu pre tvoj život, budeš schopný urobiť konkrétne kroky, ktoré nás posunú vpred vo vzťahu s Pánom.

Noc zázrakov s kapelou Rods / 16. november 2024 

Noc zázrakov je séria špeciálnych chválových stretnutí zameraných na modlitbu za uzdravenie a oslobodenie.

Kurz Kazateľ / 22. – 24.november 2024 (2. ročník)

Kurz Kazateľ je kurzom, ktorý premení tvoj spôsob ohlasovania a kázania evanjelia. Na tomto kurze sa budeme učiť, ako ohlasovať Božie slovo s mocou, silou a ohňom Ducha Svätého. V tvojich slovách je moc budovať a ničiť, stavať a búrať, oživovať a umŕtvovať. Na kurze Kazateľ sa naučíme používať naše slová v súlade s Božím plánom pre náš život a pre život v našich spoločenstvách.

Z ovocia svojich úst sa každý nasýti, do sýtosti sa naje žatvy svojich pier. Smrť priam tak ako život býva v moci jazyka a tí, čo radi obracajú ním, budú sa živiť jeho ovocím. Prís 18,20

Kurz Mojžiš / 13. – 15. december 2024 (3. ročník)

Ako byť skutočným vodcom a služobníkom druhých“ je praktický a duchovne obohacujúci kurz, ktorý sa zameriava na rozvoj vodcovských schopností a služobného ducha človeka. Inšpirovaný životom a službou Mojžiša, kurz skúma kľúčové momenty jeho cesty od egyptského paláca, cez púšť, až po vedenie Izraelitov do zasľúbenej zeme. Kurz ponúka konkrétne princípy a praktické nástroje pre efektívne vedenie a službu v každodennom živote kresťana.

Kurz Ako rozlomiť okovy / 10. – 12. január 2025 (1. ročník)

Tento kurz je zameraný na mocné a úplné oslobodenie od akéhokoľvek útlaku diabla v našich životoch a rodinách. Počas kurzu sa zameriame na to, aby sme pochopili taktiky, ktoré diabol využíva na to, aby nás dostal do okov hriechu a spútania, alebo nás v nich udržal. Zameriame sa na to, aby sme v každej oblasti nášho života zakúsili úplné oslobodenie a aby sme sa v tejto slobode naučili žiť.

Kurz Ohlasovať s mocou / 31. január – 2. február 2025 (2. ročník)

Kurz je určený na formovanie evanjelizátorov, ako sa naučiť a ako ohlasovať Krista v novej praktickej forme, ako načúvať Duchu Svatému a ohlasovať evanjelium s pomazaním.

Kurz Eliáš a Elizeus / 21. – 23. február 2025 (3. ročník)

Ako obstáť v ťažkých časoch a nestratiť Boží oheň v srdci“ je dynamický kurz pre tých, ktorí hľadajú inšpiráciu a silu, aby dokázali prekonávať výzvy a skúšky vo svojom živote. Tento kurz, inšpirovaný životom proroka Eliáša, poskytuje nástroje a duchovné princípy na udržanie viery a horlivosti pre Boha aj v najťažších obdobiach. Účastníci sa naučia, ako čerpať z Božej sily a ako udržiavať živý vzťah s Bohom aj v časoch krízy.

Kurz Ako kráčať v Božej moci / 14. – 16. marec 2025 (1. ročník)

Kurz je pokračovaním predchádzajúcich kurzov. Je zameraný na získanie a udržanie si osobnej skúsenosti Turíc. Naučíme sa, ako vstupovať do Božej prítomností počas osobnej modlitby a ako kráčať v moci Ducha Svätého. Zároveň sa budeme modliť, aby sa Ježišove slová: „A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk, a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú“ (Mk 16, 17-18), stali realitou v našich životoch.

Kurz Šalamún / 4. – 6. apríl 2025 (2. ročník)

Kurz Šalamún je kurzom, ktorý je zameraným na múdrosť, nie však na múdrosť tohto sveta, ale tajomnú Božiu múdrosť, ktorá vychádza z jeho srdca. Počiatkom múdrosti je bázeň pred Pánom a preto v intenzívnej atmosfére modlitby a bázne pred Pánom, si budeme žiadať to, čo si žiadal Šalamún, teda múdrosť, ktorá presahuje ľudské poznanie.

V Gabaone sa Pán v noci vo sne zjavil Šalamúnovi a Boh povedal: „Žiadaj si, čo ti mám dať!“ Daj teda svojmu sluhovi srdce pozorné, aby spravoval tvoj ľud a rozlišoval medzi dobrým a zlým. Veď ktože by (ináč) mohol spravovať tento tvoj početný ľud?“ Pánovi sa páčilo, že si Šalamún žiadal túto vec. 1Kr 3,5

Kurz Plnosť Krista / 25. – 27. apríl 2025 (3. ročník)

Kurz Plnosť Krista je kurz pre tých, ktorí chcú naplno začať žiť evanjelium a pre tých, ktorí túžia po hlbšom pochopení a zažití plnosti Ježiša Krista vo svojom každodennom živote. Tento kurz sa zameriava na prejavenie Kristovej milosti a lásky v našich skutkoch, rozhodnutiach a vzťahoch. Účastníci budú vedení k tomu, aby žili naplno ako Božie deti, reflektujúc charakter a milosť Ježiša Krista

Kurz Proroctvo / 16. – 18. máj 2025  (1. ročník)

Sv. Pavol povedal: „Usilujte sa o lásku, dychtite po duchovných daroch, zvlášť aby ste prorokovali“ (1Kor 14,1). Mnohí ľudia si myslia, že proroctvo je niečo, čo je pre bežného kresťana nedosiahnuteľné. Niečo, čo si Pán používal v Starom zákone, ale opak je pravdou. Pavol hovorí, aby sme dychtili po dare proroctva. Na tomto kurze si povieme rozdiely medzi prorokom v Starom a Novom zákone. Tiež budeme spoznávať spôsoby, ako k nám Boh prehovára. Budeme sa modliť za to, aby bol každý účastník na konci kurzu schopný počuť Boží hlas a slúžiť darom proroctva.

Kurz Ezechiel/ 6. – 8. jún 2025 (2. ročník)

Kurz Ezechiel je centrálnym kurzom našej školy. Je zameraný na spojenie poznania jeho Slova so skúsenosťou jeho moci. Na tomto kurze sa preosejú úmysly našich sŕdc, aby ostalo v nás jeho slovo pevne zakorenené a aby sme s čistým a úprimným srdcom konali jeho vôľu a hľadeli na jeho tvár. Kurz Ezechiel oživí a premení naše srdce a spolu s nami oživí a povolá k bytiu mocnú armádu pre nášho Kráľa.

Vzniesla sa nado mňa ruka Pána, vyviedol ma v Pánovom duchu a postavil ma uprostred údolia, ktoré bolo plné kostí. I viedol ma zôkol-vôkol popri nich, bolo ich na povrchu údolia veľmi mnoho a boli celkom zoschnuté. A riekol mi: „Syn človeka, ožijú tieto kosti?“ Odpovedal som: „Pane, Bože, to ty vieš. Povedal mi: „Prorokuj o týchto kostiach a povedz im: Suché kosti, počujte slovo Pánovo: Toto hovorí Pán, Boh, týmto kostiam: Hľa, ja vložím do vás ducha, že ožijete. Ez 37. 1

Kurz Pavol / 4. – 13. júl 2025 (3. ročník)

Tento 10-dňový kurz je najväčší a najkomplexnejší kurz navrhnutý pre tých, ktorí sú povolaní k evanjelizácii a túžia po hlbokej formácii v tejto oblasti. Tento program sa zameriava na život a službu apoštola Pavla, ktorý je považovaný za jedného z najväčších evanjelizátorov v histórii kresťanstva.

Účastníci sa budú učiť od Pavlových misií, jeho listov a jeho neúnavnej oddanosti šíreniu evanjelia, s cieľom stať sa efektívnymi evanjelizátormi vo svojich komunitách a za ich hranicami. Tento kurz je vrcholom evanjelizačnej školy a zároveň ultimátnym kurzom, v ktorom sa budeme učiť ako evanjelizovať efektívne a s mocou