O nás

Ezechiel je projektom v službe Novej Evanjelizácie v rámci Katolíckej cirkvi.

Vychádza z duchovnosti KeKaKo. Podnecuje novú mentalitu, ktorá pomáha cirkvi evanjelizovanej, stať sa cirkvou, ktorá evanjelizuje; prechod od “vysvetľovania” o Ježišovi k jeho predstaveniu ako živej Osoby, ktorá koná skrze Ducha Svätého.

Slabika Ke označuje kerygmu – je to ohlasovanie Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania. Znamená to byť svedkami osobného stretnutia s Pánom Ježišom.

Slabika Ka označuje charizmu, čo znamená dar milosti. Znamenitým darom je Duch Svätý, ktorý dáva charizmy, aby potvrdil ohlasované Slovo a budoval komunitu. Pre nás to znamená byť vedení Duchom Turíc, používajúc charizmy v atmosfére radosti.

Slabika Ko označuje koinoniu, ktorá znamená spoločenstvo. Osobné stretnutie s Pánom Ježišom vedie k stretnutiu sa s bratom, ktorý je časťou jedného tela, kde sú všetci vzájomne zjednotení v láske. Pre nás to znamená žiť v priateľstve ako jeden ľud, podnecovaný vernosťou a štedrou službou.

V tejto mentalite hlásame evanjelium, aby „ožili suché kosti“ a jeho ľud bol naplnený jeho Duchom.

Povedal mi: „Prorokuj o týchto kostiach a povedz im: Suché kosti, počujte slovo Pánovo:
Toto hovorí Pán, Boh, týmto kostiam: Hľa, ja vložím do vás ducha, že ožijete!“ Ez 37, 4-5