Škola Ezechiel

Program Školy Ezechiel

Cieľom evanjelizačnej školy Ezechiel je poskytnúť človeku kresťanskú formáciu, aby aktivitou a rozvíjaním svojich schopností, vedomostí a talentov pomáhal pri evanjelizácii v Cirkvi i mimo nej. Absolventi by mali mať horlivosť a byť schopní evanjelizovať vo svojom okolí.

V školskom roku 2023/2024 sú ponúknuté kurzy 1. a 2. ročníka, ktoré patria medzi najväčšie bohatstvá školy, pretože pomáhajú aplikovať Božie pravdy efektívne a priamo do nášho každodenného života.

Odporúčame najprv absolovovať celý prvý ročník a až potom prejsť na kurzy druhého ročníka. Avšak nie je to vždy možné, preto dávame možnosť slobodne sa prihlásiť na ktorýkoľvek kurz z 1. alebo 2. ročníka. Jedinou podmienkou je, že účastník by mal mať najprv absolvovaný Kurz Filip a Kurz Vykročiť (nemusia byť absolvované v rámci našej Školy) a potom sa môže ľubovoľne prihlásiť na ktorýkolvek kurz, trebárs aj na kurz z druhého ročníka.

Harmonogram prvého a druhého ročníka  Školy Ezechiel pre rok 2023/2024

Kurz Filip / 22. – 24. september 2023 (1. ročník)

Kurz Filip je prvým a základným kurzom celej evanjelizačnej školy. Jeho podstatou je čistá kerygma a k skúsenosti s ním sa budeme vracať počas celého trvania Školy Ezechiel.Na tomto kurze zakúsime konkrétnu a premieňajúcu lásku Boha Otca skrze obetu jeho Syna Ježiša Krista. Tiež sa budeme modliť za mocné vyliatie Ducha Svätého na každého jedného z nás.

Prihlasovanie na tento kurz tu.

Kurz Dávid / 20. – 22. október 2023 (2. ročník)

Kurz Dávid je jedinečný kurz zameraný na formáciu srdca človeka. Dávid bol človekom, ktorý miloval Pána a dokázal urobiť úžasné veci pre Boha a pre Izrael. Dokázal zvíťaziť v mnohých bojoch, zároveň však padol a zlyhal v osobnom živote. No i napriek tomu ho Boh pre jeho pokoru a úprimnú ľútosť neopustil a pomohol mu navrátiť sa pred Božiu tvár. V tomto kurze sa budeme učiť, ako mať čisté, dobré a pokorné srdce pred Pánom.

Keď ho odstránil, povolal im za kráľa Dávida a vydal mu svedectvo: »Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa môjho srdca, ktorý bude plniť moju vôľu celú.« Sk 13,22

Prihlasovanie na tento kurz tu.

Kurz Vykročiť / 24. – 26. november 2023 (1. ročník)

Kurz Vykročiť  je pokračovaním kurzu Filip. Na tomto kurze sa zameriame na základy kresťanského života, zistíme čo znamená narodiť sa z vody a Ducha. Pochopíme, ako kráčať v novom živote, ktorý sme získali v Kristovi a prejdeme si základy duchovného rastu. Na konci tohto kurzu budeš mať jasnú víziu duchovného rastu pre tvoj život, budeš schopný urobiť konkrétne kroky, ktoré nás posunú vpred vo vzťahu s Pánom.

Prihlasovanie na tento kurz tu.

Kurz Kazateľ / 15. – 17. december 2023 (2. ročník)

Kurz Kazateľ je kurzom, ktorý premení tvoj spôsob ohlasovania a kázania evanjelia. Na tomto kurze sa budeme učiť, ako ohlasovať Božie slovo s mocou, silou a ohňom Ducha Svätého. V tvojich slovách je moc budovať a ničiť, stavať a búrať, oživovať a umŕtvovať. Na kurze Kazateľ sa naučíme používať naše slová v súlade s Božím plánom pre náš život a pre život v našich spoločenstvách.

Z ovocia svojich úst sa každý nasýti, do sýtosti sa naje žatvy svojich pier. Smrť priam tak ako život býva v moci jazyka a tí, čo radi obracajú ním, budú sa živiť jeho ovocím. Prís 18,20

Prihlasovanie na tento kurz tu.

Kurz Ako rozlomiť okovy / 26– 28. január 2024 (1. ročník)

Tento kurz je zameraný na mocné a úplné oslobodenie od akéhokoľvek útlaku diabla v našich životoch a rodinách. Počas kurzu sa zameriame na to, aby sme pochopili taktiky, ktoré diabol využíva na to, aby nás dostal do okov hriechu a spútania, alebo nás v nich udržal. Zameriame sa na to, aby sme v každej oblasti nášho života zakúsili úplné oslobodenie a aby sme sa v tejto slobode naučili žiť.

Prihlasovanie na tento kurz tu.

Metodológia Kurzu Filip / 23. – 25. február 2024 (2. ročník)

Kurz Metodológia kurzu Filip ti dá jedinečný pohľad do štruktúry tohto kurzu. Pochopíš lepšie ciele jednotlivých tém a dynamík. Zároveň dostaneš istotu pri ich kázaní. V evanjelizačnej Škole Ezechiel sa učíme ako robiť kurzy našej školy efektívne a jedným z najefektívnejších nástrojov na evanjelizáciu je práve Kurz Filip. Preto je dôležité, aby každý študent mal spracovanú metodológiu tohto kurzu.

Ja ti ukážem cestu múdrosti a povediem ťa po chodníkoch spravodlivosti. Prís 4:11

Prihlasovanie na tento kurz tu.

Kurz Ako kráčať v Božej moci / 22. – 24. marec 2024 (1. ročník)

Kurz je pokračovaním predchádzajúcich kurzov. Je zameraný na získanie a udržanie si osobnej skúsenosti Turíc. Naučíme sa, ako vstupovať do Božej prítomností počas osobnej modlitby a ako kráčať v moci Ducha Svätého. Zároveň sa budeme modliť, aby sa Ježišove slová: „A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk, a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú“ (Mk 16, 17-18), stali realitou v našich životoch.

Prihlasovanie na tento kurz tu.

Kurz Šalamún / 26. – 28. apríl 2024 (2. ročník)

Kurz Šalamún je kurzom, ktorý je zameraným na múdrosť, nie však na múdrosť tohto sveta, ale tajomnú Božiu múdrosť, ktorá vychádza z jeho srdca. Počiatkom múdrosti je bázeň pred Pánom a preto v intenzívnej atmosfére modlitby a bázne pred Pánom, si budeme žiadať to, čo si žiadal Šalamún, teda múdrosť, ktorá presahuje ľudské poznanie.

V Gabaone sa Pán v noci vo sne zjavil Šalamúnovi a Boh povedal: „Žiadaj si, čo ti mám dať!“ Daj teda svojmu sluhovi srdce pozorné, aby spravoval tvoj ľud a rozlišoval medzi dobrým a zlým. Veď ktože by (ináč) mohol spravovať tento tvoj početný ľud?“ Pánovi sa páčilo, že si Šalamún žiadal túto vec. 1Kr 3,5

Prihlasovanie na tento kurz tu.

Kurz Proroctvo / 24. – 26. máj 2024  (1. ročník)

Sv. Pavol povedal: „Usilujte sa o lásku, dychtite po duchovných daroch, zvlášť aby ste prorokovali“ (1Kor 14,1). Mnohí ľudia si myslia, že proroctvo je niečo, čo je pre bežného kresťana nedosiahnuteľné. Niečo, čo si Pán používal v Starom zákone, ale opak je pravdou. Pavol hovorí, aby sme dychtili po dare proroctva. Na tomto kurze si povieme rozdiely medzi prorokom v Starom a Novom zákone. Tiež budeme spoznávať spôsoby, ako k nám Boh prehovára. Budeme sa modliť za to, aby bol každý účastník na konci kurzu schopný počuť Boží hlas a slúžiť darom proroctva.

Prihlasovanie na tento kurz tu.

Kurz Ezechiel/ 14. – 16. jún 2024 (2. ročník)

Kurz Ezechiel je centrálnym kurzom našej školy. Je zameraný na spojenie poznania jeho Slova so skúsenosťou jeho moci. Na tomto kurze sa preosejú úmysly našich sŕdc, aby ostalo v nás jeho slovo pevne zakorenené a aby sme s čistým a úprimným srdcom konali jeho vôľu a hľadeli na jeho tvár. Kurz Ezechiel oživí a premení naše srdce a spolu s nami oživí a povolá k bytiu mocnú armádu pre nášho Kráľa.

Vzniesla sa nado mňa ruka Pána, vyviedol ma v Pánovom duchu a postavil ma uprostred údolia, ktoré bolo plné kostí. I viedol ma zôkol-vôkol popri nich, bolo ich na povrchu údolia veľmi mnoho a boli celkom zoschnuté. A riekol mi: „Syn človeka, ožijú tieto kosti?“ Odpovedal som: „Pane, Bože, to ty vieš. Povedal mi: „Prorokuj o týchto kostiach a povedz im: Suché kosti, počujte slovo Pánovo: Toto hovorí Pán, Boh, týmto kostiam: Hľa, ja vložím do vás ducha, že ožijete. Ez 37. 1

Prihlasovanie na tento kurz tu.

Zameranie

Osobný rast – účinná evanjelizácia s mocou – formácia učeníkov – rozvoj talentov – tvoje miesto v cirkvi – služba s pomazaním – spoločenstvo prijatia

 → identita – sebapoznanie a sebaprijatie
 → orientácia – základné pravdy evanjelia žité v komunite a v priateľstve
 → učeníctvo – moje miesto v cirkvi a v spoločenstve
 → nová evanjelizácia – ako hlásať Krista novými výrazovými prostriedkami

Trvanie a forma

Dĺžka trvania: 1 rok
Forma: trojdňový blok (víkend) 5 kurzov za rok
Trojdňový blok:
• piatok – budeme začínať večer okolo 18:00
• sobota (celý deň)
• nedeľa – budeme končiť obedom
Miesto konania kurzov:

Komunitné centrum v Bučanoch

Šľachtiteľská ulica 591, 919 28 Bučany

Miesto je dobre dostupné pravidelným autobusovým spojom z Trnavy. Podrobné informácie ako sa k nám dostať nájdeš tu.

Príspevok na víkendový kurz: 50 €.  Ak potrebujete ubytovanie, cena za ubytovanie je + 10 eur.

V cene je zahrnutá strava na celý víkend a náklady spojené s usporiadaním kurzu, prevádzku budovy a ubytovacích kapacít. Ubytpovanie realizujeme na posteliach, matracoch, prípadne spácakoch a karimatkách. (Možnosť individuálneho konzultovania, aby financie neboli prekážkou).